Projekt "Zkvalitnění výuky technických oborů"

Autor: Webmaster <webmaster(at)sspbrno.cz>, Téma: 4. Projekty, Tento příspěvek byl zveřejněn dne: 01. 01. 0001

V březnu 2010 naše škola zahájila projekt financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PROJEKTU Březen 2010
15.3.2010 proběhla veřejná prezentace pro zájemce o účast na tvorbě výukových materiálů, kde byli seznámeni s cíli projektu a harmonogramem.

Prezentace pro veřejnost ke stažení ZDE.

Byl stanoven jmenovitě tým 12 odborných pracovníků a podrobně diskutovány varianty systému e-learningového portálu. Byl proveden průzkum trhu na dodavatele technické a metodické podpory tvorby portálu. Dodavatel zatím nebyl definitivně vybrán.

Duben 2010
8.4.2010 jsme navštívili Střední odbornou školu průmyslovou Edvarda Beneše a Střední odborné učiliště, Břeclav, která v rámci OPVK rovněž tvoří e-learningové výukové materiály a naše škola je v jejich projektu partnerem s úkolem ověřování výsledků v praxi. Konzultovali jsme jednotlivé kroky úspěšného řízení projektu.

Květen 2010
21.5.2010 byla vyhlášena výběrová řízení na nákup zařízení: multimediální katedry, zabezpečovací technika, vybavení učebny průmyslové ekologie.

26.5.2010 jsme pořádali seminář pro autory učebních materiálů k problematice elektronické tvorby vizuálních prvků.

Červen 2010
Definitivní rozhodnutí použít systém Moodle, proveden výběr dodavatele na tento systém a související školení. Byly sepsány zbývající smlouvy s autory a zahájeny práce na tvorbě modulů. Byly sepsány dodatky smluv, ve kterých byly dále upřesněny rozsahy a obsahy prací na dílčích modulech.
Na služební cestě do Hollabrunnu byl rámcově dohodnut průběh a termíny exkurzí. Byla zpracována 1. monitorovací zpráva o postupu prací na projektu

Červenec 2010
Autoři učebnic pro obor Průmyslová ekologie a autoři e-learningových učebních podkladů pro systém Moodle využili prázdniny, aby zahájili práce na tvorbě učebních textů.

Srpen 2010
Proběhlo školení o tvorbě dokumentů včetně právních otázek týkajících se autorského zákona či vlastnických práv.

Září 2010
Byly nainstalovány zakoupené multimediální katedry a zakoupeno a nainstalováno 8 ks počítačů. Do těchto počítačů byl zakoupen a instalován SW Microsoft Office 2010 Professional Plus.

Říjen 2010
Byl proveden průzkum trhu – výběrové řízení na grafický návrh propagačního letáčku a jeho tisk v počtu 5.000 ks.
Na základě výběru dodavatelské firmy byla provedena dodávka 1 ks malé větrné elektrárny. Zařízení bude instalováno jako učební pomůcka pro žáky oboru Průmyslová ekologie.

Listopad 2010
Dne 29.11.2010 proběhla kombinovaná akce (exkurze a exkurze spojená s workshopem) pro 45 vybraných žáků - studentů oboru Průmyslová ekologie do Vilémova, kde sídlí Středisko pro aplikaci obnovitelných zdrojů. Dále žáci navštívili výtopnu biomasou (dřevoštěpkou) v obci Bouzov a dále větrnou elektrárnu v Protivanově.
I přes značné problémy s dodávkou speciálních učebních pomůcek pro obor Průmyslová ekologie byla zakoupena Malá větrná elektrárna, celek Fototermika a celek Fotovoltaika.
Vybrané firmy provedly odbornou montáž tepelného čerpadla, domovního bezdrátového systému a Fototermiky jako učební pomůcky do vybrané učebny. Obdobně se připravuje montáž zbývajících komponent – malé větrné elektrárny a celku Fotovoltaika.

Prosinec 2010
Byl proveden výběr vhodného dodavatele montáže a provedena instalace soustavy pro voltaiku a malé větrné elektrárny jako učebních pomůcek. Instalované multimediální katedry byly doplněny v učebnách o další audiovizuální techniku - datové projektory a promítací plátna. Jelikož v projektu nebylo s těmito položkami počítáno, bude proveden nákup z finančních prostředků školy. katedry jsou plně funkční a jsou využívány pro multimediální prezentace ve výuce.
Byla zpracována 2. monitorovací zpráva o postupu prací na projektu.

Leden 2011
Pokračuje tvorba e-learningového portálu, učebních podkladů pro systém Moodle, a to dle harmonogramů, které jsou součástí jednotlivých smluv o provedení práce. Dle upraveného harmonogramu se ukončení prací na textech předpokládá koncem roku 2011.

Únor 2011
Ve čtvrtek dne 17.2.2011 se usktutečnila plánovaná exkurze do HTL Hollabrunn. Doprava zajištěna autobusem, účastnilo se 40 vybraných žáků oboru Průmyslová ekologie.
Z exkurze zpracují žáci závěrečné zprávy z exkurze.

Březen 2011
Pokračovala tvorba odborných učebnic dle harmonogramů, které jsou součástí jednotlivých smluv o provedení práce. Jedná se o učebnice Průmyslová ekologie I. až IV. díl Dílčí zpracované části byly zkontrolovány a zazálohovány na nosičích CD. Obdobně pokračují práce na tvorbě výukových textů pro e-learningový systém Moodle.

Duben 2011
30. dubna skončilo další monitorovací (mimořádné ) období – k tomuto datu bude zpracována 3. monitorovací zpráva. Dne 15.4.2011 se uskutečnila pro naše žáky v rámci projektu exkurze s workshopem na Výstavišti Brno. Účastnilo se celkem 40 žáků (28 hochů a 12 dívek) na dvou akcích: - exkurze - následující workshop. Celkem se tedy započítává 80 účastníků, z toho 56 hochů a 24 dívek.

Květen 2011
1. 5. 2011 začalo další monitorovací období. Pracovníci školy, kteří se podílejí na řešení projektu (management) se pravidelně schází na pracovních schůzkách, kde jsou řešeny aktuální problémy.

Červen 2011
Dne 29.června 2011 se uskutečnila pro naše žáky v rámci tohoto projektu exkurze s workshopem v Hostětíně. Účastnilo se 38 žáků, z toho 29 hochů a 9 dívek.

Červenec, Srpen 2011
Prázdninové období řada pracovníků využila ke studiu odborných podkladů a tvorbě výukových materiálů.

Září 2011
V měsíci září proběhly v rámci řešeného projektu následující akce: 30.9.2011 se konala exkurze s následným workshopem. Místo konání: Čistička odpadních vod, bioplynová stanice Březina. Účastnilo se celkem 40 žáků, z toho 27 hochů a 13 dívek Téhož dne, tj. 30.9.2011 se uskutečnila exkurze s prohlídkou Malé vodní elektrárny Březina. Účast 40 žáků, z toho 27 hochů a 13 dívek

Říjen 2011
Skončilo 4. monitorovací období projektu. Bude zpracována monitorovací zpráva MS4.

Listopad 2011
Od 1.listopadu začíná běžet 5. monitorovací období, které bude ukončeno 30.dubna 2012. Současně probíhá oprava odevzdané monitorovací zprávy č. 4. V tomto období jsme se soustředili na splnění nejrozsáhlejšího monitorovacího indikátoru, a to Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání 07.41.14. Jsou to především uživatelé budovaného e-learningového systému Moodle. Dle seznamu z 11.11.2011 využívalo k tomuto datu systém prokazatelně celkem 854 žáků naší školy, z toho 391 hochů a 463 dívek. Byly zpracovány připomínky k MZ č. 3.

Prosinec 2011
Dne 16.12.2011 se uskutečnila exkurze vybraných žáků do Technického muzea – tématika výroba energie s využitím vodních turbín. Celkem se zúčastnilo 40 žáků. Byla schválena monitorovací zpráva č. 3. Žádost o platbu byla schválena v plné výši.

Leden 2012
Dne 26.1.2012 proběhlo školení uživatelů systému Moodle. Celkem se zúčastnilo 80 účastníků. Z důvodu změny loga JmK byl vyroben nový informační panel velikosti A0. Dále byly zpracovány připomínky k MZ č.4.

Únor 2012
V tomto měsíci byla ukončena tvorba čtyř dílů odborných učebnic pro obor Průmyslová ekologie. Dne 15. 2. 2012 byl zahájen průzkum trhu za účelem výběru vhodného dodavatele na dodávku grafického zpracování a tisku učebnic Průmyslová ekologie I. až IV. díl dle našich dodaných podkladů. Celkem byly kontaktovány 4 firmy.

Březen 2012
Dne 8. března byl proveden výběr vhodného dodavatele na grafické zpracování a tisk učebnic Průmyslová ekologie I. až IV. díl v počtu 40 kusů (10 kusů za každý díl). Jako nejvhodnější dodavatel byla vybrána na základě našich kriterií firma VERTIGO.CZ, a.s. Brno a byla jí zadána tato práce. Byla schválena monitorovací zpráva č. 4. Žádost o platbu byla schválena v plné výši. Dne 20.3.2012 proběhla zahraniční exkurze do HTL Hollabrunn. Celkem se zúčastnilo 43 žáků s pedagogickým doprovodem.

Duben 2012
V měsíci dubnu proběhly následující workshopy a semináře pro žáky oboru Průmyslové ekologie pro naplnění klíčové aktivity 05:

dne 4.4.2012      Návštěva veletrhu BVV - Veletrh biomasa a pasivní domy
dne 11.4.2012   Exkurze do Spalovny Brno

Květen 2012
V měsíci květnu proběhly následující workshopy a semináře pro žáky oboru Průmyslové ekologie pro naplnění klíčové aktivity 05:

dne 3.5.2012      Dlouhé stráně

Byly dokončeny výukové pomůcky pro učitele + 12 naplněných schránek tech. předmětů
Byla zpracována 5. monitorovací zpráva za období 1.11.2011 – 30.4.2012 a odevzdána.

Červen 2012
Bylo úspěšně dokončeno řešení celého projektu závěrečnou konferencí, na které byl projekt vyhodnocen a výsledky předány v plném rozsahu do užívání.