Kreditní systém plateb žáků

Autor: Webmaster <webmaster(at)sspbrno.cz>, Téma: 9. Historie WWW & FAQ, Tento příspěvek byl zveřejněn dne: 14. 09. 2017

    Kreditní systém plateb žáků slouží k bezhotovostním úhradám za čipové karty, kopírování a tisk, pronájem skříněk určených pro uložení zavazadel ubytovaných žáků a školní akce pořádané v průběhu školního roku. Důvodem jeho zavedení je zejména snížení pohybu hotovosti (ztráty a krádeže) a zvýšení komfortu pro naše žáky a jejich rodiče (zákonné zástupce). Kreditní systém není určen pro platby za stravování žáků, to má svůj vlastní účet i systém.

Pro finanční prostředky kreditního systému je zřízen samostatný bankovní účet, číslo účtu je

107-8386120297/0100

Jednotlivé platby jsou identifikovány dle variabilního symbolu, který má každý žák v kreditním systému přidělen. Pokud variabilní symbol žáka neznáte, můžete jej zjistit ze seznamu, který si můžete stáhnout ZDE. Variabilní symbol je uveden v posledním sloupci. Pokud VS u jména žáka není uveden v tomto seznamu, kontaktujte prosím jeho třídního učitele - viz. telefonní čísla pedagogických pracovníků - v nabídce Kontaktní informace.

Po zkušenostech z provozu kreditního systému bychom vás rádi požádali, abyste do zprávy pro příjemce uváděli příjmení žáka a zkratku jeho třídy. Velmi nám tak usnadníte identifikaci plateb, u kterých byl zadán chybný variabilní symbol. Nejhůře se dohledávají zejména platby, které mají chybný variabilní symbol a příjmení zákonného zástupce se liší od příjmení žáka. Správně vyplněnou zprávou pro příjemce velmi urychlíte, aby peníze byly připsány na správný kreditní účet žáka.

Kontrole variabilního symbolu věnujte velkou pozornost, pokud platbu nebude možno jednoznačně identifikovat, bude vrácena zpět na bankovní účet ze kterého přišla.

Postup při používání kreditního systému

1) Žák (zákonný zástupce) bezhotovostně převede na bankovní účet kreditního systému finanční hotovost. Tato přijatá platba bude připsána na konto žáka v kreditním systému na základě variabilního symbolu, který má žák přidělen od zahájení studia.

2) Pro kontrolu stavu konta žáka a způsobu čerpání jeho kreditu je určeno webové rozhraní, dostupné na adrese

http://kredit.sspbrno.cz

3) Přihlašovací údaje obdrží každý žák při zahájení studia a je povinen je uchovávat v tajnosti (z důvodu ochrany vlastních osobních údajů, způsobu čerpání kreditu a jeho výše). Přihlašovací údaje do kreditního systému jsou shodné s údaji pro přihlášení do školního e-mailu.

4) Před kontrolou připsání nového kreditu je třeba vzít v úvahu časovou prodlevu (převod bezhotovostní platby mezi bankami a administraci v rámci školy).

5) Čerpání kreditu dle potřeb a požadavků jednotlivých žáků je možné provádět ihned po připsání přijaté bezhotovostní platby na konto žáka v kreditním systému.

6) Není povoleno čerpat kredit žáka do záporných hodnot. Na případnou nedostatečnou výši kreditu je žák vždy ihned upozorněn, a to v okamžiku požadavku na čerpání kreditu.

Základní způsoby čerpání kreditu

1) Tisk a kopírování - minimální výše čerpání je 50,- Kč. Žák se svým požadavkem na dobití částky pro tisk a kopírování navštíví pracoviště techniků ICT (dveře č. 402). Požadavek bude akceptován ihned na počkání, po kontrole dostatečné výše prostředků na kreditním účtu žáka. Odepsání částky určené pro tisk a kopírování žák potvrzuje svým podpisem na vystaveném dokladu.

2) Čipová karta - výše čerpání je stanovena cenou čipové karty na částku 160,- Kč. Žák se svým požadavkem na výrobu čipové karty navštíví pracoviště techniků ICT (dveře č. 402). Částka za výrobu čipové karty je z kreditu žáka odepsána ve chvíli převzetí požadavku na její výrobu. Odepsání částky za čipovou kartu žák potvrzuje svým podpisem na vystaveném dokladu. V případě, že je čipová karta vyráběna poprvé, je nutno přijít se standardní průkazkovou fotografií. Žák ihned obdrží náhradní čipovou kartu, která slouží pouze pro docházku do školy. Výroba čipových karet probíhá vždy poslední pracovní den každého týdne (zpravidla v pátek od 12.00 hod.). Nové čipové karty jsou připraveny k převzetí proti podpisu od prvního pracovního dne následujícího týdne (zpravidla v pondělí od 7.00 hod.).

3) Pronájem skříněk - výše čerpání je stanovena cenou za pronájem skříňky, která je určena pro uložení zavazadel ubytovaných žáků, na částku 242,- Kč na jeden školní rok. Žák se svým požadavkem na pronájem skříňky přijde na pokladnu školy. Odepsání částky za pronájem skříňky stvrzuje žák svým podpisem na vystaveném dokladu. Pracovník pokladny mu přidělí číslo skříňky a současně zapíše číslo skříňky na doklad.

4) Školní akce - výše čerpání je stanovena cenou zálohy nebo celé platby za školní akci Po uplynutí stanoveného termínu pro platbu zálohy nebo celé platby za školní akci bude provedeno na základě předloženého seznamu žáků pro konkrétní školní akci odepsání stanovené částky z kont žáků. Vyúčtování školní akce bude probíhat rovněž prostřednictvím kreditního systému - případné přeplatky budou vráceny na konta příslušných žáků, případné nedoplatky budou rovněž strženy z konta příslušných žáků. V případě nedostatečné výše kreditu k úhradě nedoplatku bude žák (jeho zákonný zástupce) vyzván k navýšení kreditu.

Vyúčtování zůstatku kreditu

Při ukončení studia žáka na naší škole bude zůstatek kreditu vrácen na účet, který žák (zákonný zástupce) písemně oznámí při ukončení studia, při nesdělení čísla účtu bude přeplatek vrácen na bankovní účet, ze kterého byla přijata poslední platba.